Контактна інформація

Юридична адреса
каб. 37, пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Романчук

Лариса Володимирівна

Здійснює керівництво та організовує роботу відділу у складі управління в межах делегованих йому повноважень, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює,  координує та контролює їх роботу. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

Подає пропозиції начальнику фінансового управління, в межах своїх повноважень, щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень.

Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань щодо реалізації державної політики у сфері фінансів.

Забезпечує узагальнення інформації з питань відділу.

Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими відділами, виконавчими органами, відповідними органами державної влади,  що стосуються діяльності відділу.

Розглядає,  організовує, контролює в межах повноважень, своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції відділу доходів, а також підготовку за результатами їх розгляду проєктів відповідей.

Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання трудової та виконавської дисципліни.

Приймає участь в нарадах, семінарах  з питань наповнення дохідної частини міського бюджету.

Здійснює заходи по забезпеченню своєчасного і повного надходження платежів до бюджету.

Розробляє  плани роботи відділу.

Надає необхідну методичну  допомогу підлеглим у виконанні завдань, доручень.

На підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, аналізу виконання міського бюджету у попередніх та поточному бюджетному періоді прогнозує обсяги доходів бюджету міста.

Готує матеріали з питань виконання планів надходження платежів в міський бюджет.

Складає і подає на затвердження начальнику управління тимчасовий розпис доходів міського бюджету,  помісячний та річний розпис доходів затвердженого бюджету;   вносить в установленому порядку зміни згідно рішень міської ради.

Щомісячно проводить звіряння показників розпису бюджету з  Державною казначейською службою України.

Готує проєкти рішень по місцевим податкам і зборам та нормативи відрахувань до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу)підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності.

Здійснює  оцінку регуляторних  актів та звітів про базове та періодичне відстеження результативності регуляторного акта по місцевим податкам.

Розробляє нормативно-правові акти  – рішення міської ради та виконкому в межах своєї компетенції; приймає участь в розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

Готує матеріали щодо виконання планів надходження платежів до міського бюджету на міськвиконком, міську раду та на  її постійні комісії.

Аналізує  виконання міського бюджету за доходами за кожний звітний період та приймає участь у поданні річного звіту, пояснювальної записки  та аналітичних таблиць до Департаменту фінансів Житомирської ОДА.

Готує висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини (по мірі необхідності)  міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

Розглядає матеріали про надання, відповідно до законодавчих актів, окремим категоріям платників пільг по податках, зборах, платежах, які надходять до міського бюджету та надає пропозиції з цього питання.

Одержує в установлені строки від контролюючого органу відомості про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням міського бюджету.

Забезпечує зберігання документів відділу до передачі  їх в архів.

Здійснює перевірку розділу «Оплата праці» (або «Умови матеріального забезпечення керівника») контрактів з керівниками  підприємств, установ, організацій комунальної власності.

Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету.

За дорученням  керівника вищого рівня представляє інтереси управління або місцевої ради у відповідних органах державної влади.

Опрацьовує запити і звернення  депутатів (в межах своєї компетенції).

Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

Дата народження: 25 травня 1962 року

Освіта: Тернопільський інститут народного господарства, спеціальність «Фінанси і кредит».

Трудова діяльність:

З серпня 1980 р. по квітень 1981 р. по направленню Житомирського облфінуправління працювала в Радомишльському районному фінансовому відділі на посаді економіста держдоходів.

В травні 1981 р. переведена в Бердичівський міський фінансовий відділ на посаду економіста держдоходів.

За час роботи в міському фінансовому відділі займала посади: старшого ревізор-інспектора по штатам, старшого ревізор-інспектора держдоходів, економіста бюджетного відділу, головного спеціаліста відділу доходів.

З січня 2007 р. по теперішній час – начальник відділу доходів фінансового управління виконкому Бердичівської міської ради.

Завдання, функції, положення