Відділ з обробки документів та прийняття рішень з питань надання соціальних допомог

Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Європейська, 83, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Прокуратор

Оксана Петрівна

Заступник начальника управління, начальник відділу:

Сприяє  начальнику управління у загальному керівництві управлінням  по виконанню покладених завдань та здійснює загальне керівництво відділом з обробки документів та прийняття рішень з питань надання соціальних допомог  управління та організує роботу відділу.

Подає пропозиції начальнику управління щодо вдосконалення  системи роботи управління, його структурних підрозділів відповідно до регламенту.

Забезпечує співпрацю із Державною фіскальною службою, Пенсійним фондом України, Держприкордонслужбою, Державною міграційною службою, та з підприємствами надавачами житлово – комунальних послуг щодо обміну даними для призначення  субсидій та соціальних допомог.

Контролює процеси призначення всіх видів соціальної допомоги.

Затверджує рішення про призначення, припинення  чи  поновлення  виплати  соціальної  допомоги.

Контролює своєчасність і повноту висвітлення у засобах масової інформації законодавчих актів про всі види соціальної допомоги та зміни до них.

Взаємодіє із соціальними інспекторами, обласним центром з нарахування та виплати соціальних допомог.

Для виконання службових обов’язків готує запити на отримання відповідної інформації та інших даних від установ, підприємств, організацій.

Бере участь у розробці проєктів розпоряджень, рішень, виконанні заходів  місцевих програм що належать до компетенції  управління.

Контролює своєчасне відпрацювання контрольних документів.

Забезпечує перспективне та поточне планування роботи відділу.

Готує інформацію, звіти, довідки на виконання законодавчих актів та нормативних документів.

Організовує методичну та практичну допомогу, проводить заняття з працівниками управління, готує матеріали для інформаційно-довідкового стенду з питань призначення державних соціальних допомог, готує інформацію для публікації на сайті міської ради.

Контролює та забезпечує якість і своєчасність виконання роботи по прийняттю рішень щодо надання всіх видів соціальної допомоги.

Відповідає за виконання розпорядчих документів з питань прийняття рішення щодо призначення соціальних допомог, що надані до відділу у встановлений термін.

Забезпечує зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації.

Здійснює контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у відділі.

Розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу, готує в межах своєї компетенції проєкти рішень, розпоряджень та наказів, організовує та контролює їх виконання.

Начальник відділу розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на управління, відділ, розробку планів управління, відділу, проектів, розділів міських програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій тощо.

Забезпечує узагальнення інформацій з питань, що належать до його компетенції.

Складає і подає в установленому порядку звіти про виконання планів, постійно удосконалює методи організаційної роботи на основі сучасних технологій.

Контролює користування архівними документами.

Співпрацює з різними службами та відділами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності при виконанні завдань, покладених на відділ.

Сприяє створенню працівникам управління та відділу необхідних умов праці, вживає заходів для підвищення ними своєї кваліфікації.

Вживає заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу, забезпечує раціональну розстановку кадрів.

У межах своєї компетенції подає пропозиції начальнику управління щодо переміщення працівників у відділі, надання їм відпусток, заохочення та накладання стягнень.

Забезпечує ефективне використання комп’ютерного обладнання спеціалістами відділу.

Забезпечує дотримання спеціалістами відділу законодавства України у сфері запобігання  корупції.

Забезпечує дотримання спеціалістами управління та відділу законодавства України з питань захисту персональних даних при їх обробці, дотримання порядку доступу до баз персональних даних та їх захист від доступу до них сторонніх осіб.

Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками заяв громадян.

Здійснює контроль за правильністю оформлення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги спеціалістами відділу.

Готує пропозиції, спрямовані на покращення роботи управління.

Приймає участь у загальноміських заходах  та працює в міських комісіях відповідно до повноважень.

Систематично вивчає чинне законодавство України, вдосконалює  навички роботи на комп’ютері.

Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень, наказів міністерств та інших органів виконавчої влади у межах делегованих йому повноважень і компетенції.

В межах наданих  повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділів з іншими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності управління.

Розглядає звернення громадян, органів виконавчої влади вищого рівня, народних депутатів, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій  усіх форм власності і вживає відповідні заходи.

Проводить особистий прийом громадян.

Аналізує ефективність роботи  відділу, вживає заходи удосконалення роботи відділу, сприяє впровадженню нових методів та засобів роботи.

Контролює виконання працівниками службових обов’язків та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Виконує інші окремі доручення начальника  управління.

Дата народження: 28.11.1976 року

Освіта: повна вища, Житомирський державний технологічний університет

 

Трудова діяльність:

1995 -2002 – спеціаліст І категорії  відділу субсидій Бердичівського міськвиконкому

2002 – спеціаліст І категорії, головний спеціаліст, заступник начальника управління, начальник відділу з обробки  документів  та прийняття  рішень з питань надання соціальних допомог

Завдання, функції, положення