Відділ бухгалтерського обліку і звітності УПССЗН

Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Європейська, 83, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Євенко

Олена Валеріївна

Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, здійснює контроль за їх роботою.

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виплати всіх видів соціальної допомоги, субсидій, пільг, компенсаційних виплат, матеріальної допомоги.

Доручає спеціалістам відділу завдання, надає  вказівки і контролює їх виконання.

Забезпечує правильне застосування діючого фінансового законодавства.

Розробляє план роботи відділу відповідно до плану роботи управління.

Організовує розробку пропозицій, планів, проектів рішень та розпоряджень з питань фінансування всіх видів допомог та компенсацій, передбачених законодавством.

Організовує проведення тематичних перевірок, аналізує та узагальнює їх результати.

Організовує ведення діловодства, збереження документації та майна відділу.

Вносить пропозиції начальнику управління щодо заохочення спеціалістів відділу, преміювання, надання матеріальної допомоги, застосування заходів стягнення за порушення трудової дисципліни, за невиконання завдань у встановлені строки або не в повному обсязі.

Бере участь у нарадах, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

Покладені на відділ завдання вирішує у співпраці з іншими структурними підрозділами управління, підприємствами, організаціями і установами, їх профспілковими комітетами.

За дорученням начальника управління представляє інтереси управління в органах державного  управління, місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.

Контролює облік отриманих асигнувань, нарахування соціальних виплат.

Здійснює  контроль за банківськими операціями, пов’язані з рухом коштів за послуги  підприємствам з державного бюджету місцевим.

Проводить економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності управління, дебіторської та кредиторської заборгованості, зобов’язань.

Забезпечує формування, ведення, зберігання даних бухгалтерської інформації.

Контролює аналітичний облік касових та фактичних зобов’язань.

Контролює використання бюджетних коштів.

Забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку та контролює списання в відповідні терміни .

Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу   звітність (декларації) в порядку встановленому законодавством.

Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до бюджетних зобов’язань.

Контролює своєчасність перерахунку податків і зборів (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

Контролює дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

– використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

Контролює:

– правильність зарахування та використання власних надходжень, ведення бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності;

– дотримання бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку розпорядниками нижчого рівня;

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

– ведення бухгалтерського обліку та відображення на рахунках проведення господарських операцій всіх структурних підрозділів управління;

– облік  фактичних  та касових видатків по всіх видах виплат, які проводяться  управлінням праці, сім’ї та соціального захисту населення  в розрізі джерел фінансування. Контролює правильне та економне використання коштів згідно затверджених кошторисів та їх цільового використання, а також збереження  грошових  коштів  та матеріальних цінностей;

– розподіл фінансування  установам, підпорядкованим управлінню  праці, сім’ї  та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради, згідно рішення сесії;

– оформлення інвентаризації матеріальних цінностей, грошових  коштів, бланків  суворого  обліку та рахунків  і розрахунків  з  підприємствами, установами  та організаціями.

Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства.

Залучає спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до компетенції відділу, за погодженням з їх керівниками.

Контролює обробку персональних даних працівників управління  у частині заробітної плати.

Здійснює контроль за своєчасним і правильним оформленням первинних документів та контролю за правильністю проведення господарських операцій.

Проводить розподіл фінансування установам, підпорядкованим управлінню праці, сім’ї та соціального захисту населення.

Контролює розробку паспортів бюджетних програм місцевого бюджету.

Проводить аналіз виконання паспортів бюджетних програм.

Контролює розробку звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету.

Формує накази про затвердження паспортів бюджетних програм та накази про внесення змін до наказу Про затвердження паспортів бюджетних програм.

Перевіряє та подає до органу Казначейства електронні реєстри при здійсненні соціальних виплат на виконання вимог Порядку № 151.

Виконує роботи на порталі «Е-Data» – наповнює «службовий кабінет» звітністю та інформацією про виконання договорів та проводить контроль внесених даних.

Виконує роботи в електронній системі «Prozorro»- вносить річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, при необхідності проводить процедури закупівлі та публікує звіти про укладені договори та проводить контроль внесених даних.

Складає річну та періодичну фінансову звітність. Подає оперативні дані  в межах   своїх повноважень.

Формує та подає бюджетну та фінансову звітність в системі подання електронної звітності АС «Є-звітність».

Працює в системі дистанційного обслуговування клієнтів Клієнт Казначейства-Казначейство».

Забезпечує дотримання вимог законодавства та термінів оформлення бухгалтерських документів, використання фонду оплати праці, встановлених посадових окладів, вимог фінансової дисципліни, правильності нарахування та перерахування податків до бюджету та страхових фондів.

Здійснює інші передбачені законодавством функції.

Виконує інші доручення начальника управління, начальника відділу.

Дата народження: 27.07.1976 року

Освіта: повна вища, Житомирський інженерно – технологічний інститут

 

Трудова діяльність:

1998 – 2002 – головний бухгалтер СП «Бізнес – Кур’єр»

2002-2004 – касир ДП «Прогрес – Житлосервіс»

2004-2005 – спеціаліст І категорії Бердичівського відділення Державного казначейства

2005 – спеціаліст І категорії, головний  спеціаліст, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності УПССЗН.

Завдання, функції, положення