Конкурси

Протоколи засідань конкурсної комісії
Умови проведення конкурсу

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконкомі Бердичівської міської ради і його структурних підрозділах

Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі міської ради і його структурних підрозділах є одним з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169.

 • Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей
  кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого
  самоврядування (далі – “кандидати”).
 • Іспит проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджений розпорядженням міського голови.
 • Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи
  яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в
  органи місцевого   самоврядування.   Особи,   документи   яких   не
  відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної
  комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою
  службою з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 • Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
 • Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про запобігання корупції», “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також законодавства   з   урахуванням   специфіки   функціональних повноважень відповідного структурного органу, до якого відноситься вакантна посада.
 • Перелік питань для перевірки   вказаного   законодавства затверджується розпорядженням міського голови  та надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу під час подання документів для участі в конкурсі.
 • Екзаменаційні білети  формуються  за  встановленою  формою  та
  затверджуються головою конкурсної комісії в кількості не менш 15.
 • Процедура іспиту складається з таких етапів :

–   організаційна підготовка іспиту ;

   • складання іспиту ;
   • оцінювання та підведення підсумків іспиту.
 • Секретар конкурсної комісії за погодженням з її головою визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
 • Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення
  іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
 • Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру
  складання іспиту, відповідає на запитання кандидатів щодо процедури
  іспиту.
 • До початку іспиту секретар конкурсної комісії повинен упевнитись, що
  всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку дає додаткові
  роз’яснення .
 • У разі виникнення спірних питань вони вирішуються головою
  конкурсної комісії.
 • Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета
  мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.
 • Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї
  вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності
  відповідних умов, можна проводити іспит одночасно на заміщення
  декількох вакантних посад.
 • Під час проведення іспиту повинно бути таке розміщення кандидатів, що унеможливлює їх спілкування та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

Кандидатам   не   дозволяється   залишати   приміщення,   в   якому проводиться іспит, до його закінчення.

 • Іспит складається   письмово   за   екзаменаційними   білетами,   які
  пропонуються   кандидату   за   його   вибором   і   відкриваються   у
  присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час
  складання іспиту.
 • Іспит складається державною мовою.
 • Готуючи відповідь на питання білета, кандидат здійснює записи
  на аркушах із штампом виконкому.
 • Перед відповіддю обов’язково вказувати прізвище, ім’я, по батькові
  кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
 • Після   завершення підготовки   відповідей   на   аркуші   проставляються   підпис кандидата та дата складання іспиту.
 • Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має
  становити не більше 60 хвилин .

Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидатів .

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування “, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про запобігання корупції”, та законодавства з урахуванням специфіки вакантної посади.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, ” Про запобігання  корупції “, і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки вакантної посади

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал  виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у

встановлений термін .

Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидатів .

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість установленої форми.

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з  іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.